Privacy

Privacy

Coaching is een vertrouwelijk traject en alle informatie wordt dus strikt vertrouwelijk behandeld. 

Hieronder is te lezen welke persoonsgegevens verwerkt worden, de duur van de bewaartermijn en de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, de bewaartermijn van de persoonsgegevens en de beveiliging van deze gegevens.

 

Ik verkrijgt persoonsgegevens van jouw, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via het aanvraagformulier van de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik persoonsgegevens verkrijgen via derden zoals je werkgever en/ of budgethouder in het kader van mijn dienstverlening.

In het kader van de dienstverlening verwerkt ik de volgende persoonsgegevens.

NAW-gegevens

• Contactgegevens, zoals: e-mailadres en telefoonnummers en woonadres

• Geboortedatum

• Geslacht

• Interessegebieden

• Werkervaring

• Werkgever

 

Doeleinden:

Ik verwerkt deze persoonsgegevens voor een goede en efficiënte dienstverlening:

• Het onderhouden van contact

• Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;

• Het verrichten van administratieve handelingen;

• Facturering;

• Het innen van gelden.

 

Grondslagen:

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de coachovereenkomst cq dienstverlening, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de belastingdienst.

 

Verstrekking aan derden:

In het kader van mijn dienstverlening kan ik persoonsgegevens uitwisselen met derden zoals bijvoorbeeld je werkgever cq budgethouder. Deze uitwisseling vindt slechts en alleen plaats in aanwezigheid van jouw en /of met jouw nadrukkelijke en persoonlijke toestemming.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ik aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

 

 

Bewaartermijn: 

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens? Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Na het beëindigen van de overeenkomst worden uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar bewaard. Voor gegevens, zoals facturen, die fiscaal van belang zijn, geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

 

Veiligheid van je gegevens:

Om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal heb ik de systemen waarop je gegevens worden bewaard allen beveiligd met een code en /of wachtwoord.

 

Cookies:

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

 

Wat zijn je rechten?

Je hebt altijd het recht een verzoek te doen tot inzage in je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken verzoek ik je de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Het uitoefenen van je rechten heeft alleen betrekking op de verwerkingsdoeleinden waarvoor ik als coach verwerkingsverantwoordelijke ben. Als je een klacht hebt over de verwerking van de persoonsgegevens neem dan vooral contact met mij op: contact@coaching2grow.nl